Publié le 19/04/1991
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende de procedure betreffende de vaststelling van de overtredingen en het uitspreken van de administratieve boeten, bedoeld in artikel 127, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Artikel 1.
01/01/1991 De vaststellingen welke van die aard zijn dat daaruit een overtreding blijkt die is bedoeld in artikel 71, § 2, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden gedaan door de personen die bevoegd zijn tot het opstellen van processen-verbaal krachtens artikel 102 van vorengenoemde wet van 9 augustus 1963. Op straffe van nietigheid, wordt een afschrift van het proces-verbaal binnen veertien dagen bij een ter post aangetekende brief aan de overtreder meegedeeld.
01/01/1991 Alvorens een straf wordt opgelegd wordt de overtreder met een ter post aangetekende brief verzocht binnen vijftien dagen zijn verweermiddelen schriftelijk te doen gelden bij het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]