Publié le 11/05/2018
   

FR   NL  

Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken
Artikel 1.
21/05/2018 Voor de toepassing van dit protocol, wordt verstaan onder :
21/05/2018 "RIZIV" : Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoeld door artikel 10 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
21/05/2018 "NIC" : het Nationaal Intermutualistisch College, instantie zoals bedoeld door de Wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;
21/05/2018 "Verzekeringsinstellingen" (afgekort, VI) : de instellingen bedoeld in artikel 2, i) van de bovenvermelde wet van 14 juli 1994;
21/05/2018 "Zorgverleners" : de personen en instellingen bedoeld in artikel 2, n) van bovenvermelde wet van 14 juli 1994 en in de bovenvermelde MB van 22 december 2015;
21/05/2018 "Kruispuntbank" : de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 1 van de organieke wet van 15 januari 1990 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]