Publiť le 11/05/2018
   

FR   NL  

Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD FinanciŽn anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2018 Dit protocol definieert de te volgen procedure voor de uitwisseling van individuele elektronische gegevens wanneer de zorgverleners gegevens via een elektronisch netwerk overdragen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende met het oog op een tegemoetkoming van de verplichte verzekering.
01/01/2018 De overdracht van gegevens door de zorgverlener aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk kan plaatsvinden in het kader van eFact (derdebetalersregeling) of van eAttest (buiten derdebetalersregeling). De gegevens hernomen in de opsomming zoals bedoeld in de artikels 6 (spontane uitwisseling) en 8 van dit protocol (uitwisseling op verzoek) zijn evenwel verschillend van aard in deze twee gevallen :
01/01/2018 - in het kader van eFact, hebben de gegevens met name betrekking op gefactureerde en in principe door de verzekeringsinstellingen aan de zorgverlener betaalde bedragen in het kader van de derdebetalersregeling.
01/01/2018 - in het kader van eAttest, hebben de gegevens betrekking op bedragen waarvoor de betaling door de zorgverlener werd geŽist van de rechthebbende, die een tegemoetkoming kan bekomen van zijn verzekeringsinstelling.
01/01/2018 De modaliteiten betreffende de overdracht van gegevens tussen de zorgverleners en de VI alsook tussen de VI, het NIC en RIZIV vallen niet onder de toepassing van dit protocol.
01/01/2018 Dit protocol doet geen afbreuk aan de punctuele mededelingen van gegevens die gebeuren krachtens artikel 54 van het Sociaal Strafwetboek of artikel 327 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]