Publiť le 11/05/2018
   

FR   NL  

Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD FinanciŽn anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Art. 9.


Art. 10.
21/05/2018 De aan de FOD FinanciŽn toegezonden inlichtingen worden in leesbare en begrijpelijke vorm medegedeeld. Zij moeten, desgevallend, op betrouwbare wijze op een leesbare papieren drager kunnen worden, weergegeven, met de identificatiegegevens van de dienst die de originele inlichtingen heeft toegezonden.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]