d'application à partir du 21/07/2018
   

FR   NL  

Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Art. 13.


Art. 14.
21/07/2018 Gedurende de eerste vijf jaar volgend op de inwerkingtreding van dit protocol, zal met de verschillende partijen van dit Protocol alsook met de Kruispuntbank jaarlijks een vergadering worden gehouden in de loop van het laatste trimester van het kalenderjaar teneinde de werking van de uitwisseling van de elektronische facturatiegegevens te evalueren en een oplossing te zoeken voor de technische of wettelijke problemen die één van de partijen van dit protocol mogelijkerwijze zou ondervinden. Na verloop van die eerste vijf jaren, zullen vergaderingen enkel georganiseerd worden op vraag van één van de partijen van dit protocol of van de Kruispuntbank, indien problemen dienen te worden opgelost.

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]