Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Résumé: Art. 16. § 1. Voor eFact treedt dit protocol in werking :
- op 1 juli 2015 voor wat betreft de ziekenhuizen, verpleegkundigen, artsen, laboratoria van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid,
- op 1 april 2018 voor wat de tandheelkundigen en de vroedvrouwen betreft.
§ 2. Voor eAttest treedt dit protocol in werking op 1 januari 2018 voor wat de huisartsen betreft.

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 11-5-2018

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Samenwerkingsprotocol van 18 april 2018 tussen het RIZIV, de verzekeringsinstellingen en het NIC enerzijds en de FOD Financiën anderzijds met het oog op de invoering van een spontane uitwisseling van inlichtingen en uitwisseling van inlichtingen op verzoek aangaande de overdracht van gegevens door de zorgverleners en zorginstellingen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in de plaats van de papieren getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken

Artikel 1.

Voor de toepassing van dit protocol, wordt verstaan onder :

"RIZIV" : Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bedoeld door artikel 10 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

"NIC" : het Nationaal Intermutualistisch College, instantie zoals bedoeld door de Wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

"Verzekeringsinstellingen" (afgekort, VI) : de instellingen bedoeld in artikel 2, i) van de bovenvermelde wet van 14 juli 1994;

"Zorgverleners" : de personen en instellingen bedoeld in artikel 2, n) van bovenvermelde wet van 14 juli 1994 en in de bovenvermelde MB van 22 december 2015;

"Kruispuntbank" : de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, bedoeld in artikel 1 van de organieke wet van 15 januari 1990 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Art. 2.

Dit protocol definieert de te volgen procedure voor de uitwisseling van individuele elektronische gegevens wanneer de zorgverleners gegevens via een elektronisch netwerk overdragen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende met het oog op een tegemoetkoming van de verplichte verzekering.

De overdracht van gegevens door de zorgverlener aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk kan plaatsvinden in het kader van eFact (derdebetalersregeling) of van eAttest (buiten derdebetalersregeling). De gegevens hernomen in de opsomming zoals bedoeld in de artikels 6 (spontane uitwisseling) en 8 van dit protocol (uitwisseling op verzoek) zijn evenwel verschillend van aard in deze twee gevallen :

- in het kader van eFact, hebben de gegevens met name betrekking op gefactureerde en in principe door de verzekeringsinstellingen aan de zorgverlener betaalde bedragen in het kader van de derdebetalersregeling.

- in het kader van eAttest, hebben de gegevens betrekking op bedragen waarvoor de betaling door de zorgverlener werd geëist van de rechthebbende, die een tegemoetkoming kan bekomen van zijn verzekeringsinstelling.

De modaliteiten betreffende de overdracht van gegevens tussen de zorgverleners en de VI alsook tussen de VI, het NIC en RIZIV vallen niet onder de toepassing van dit protocol.

Dit protocol doet geen afbreuk aan de punctuele mededelingen van gegevens die gebeuren krachtens artikel 54 van het Sociaal Strafwetboek of artikel 327 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Art. 3.

§ 1. De in dit protocol bedoelde zorgverleners zijn alle categorieën van zorgverleners die gegevens overdragen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in het kader van eFact.

In een eerste fase betreft het :

- de ziekenhuizen;

- de artsen;

- de laboratoria van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid

- de verpleegkundigen;

- de tandheelkundigen;

- de vroedvrouwen.

Wat de andere categorieën van zorgverleners betreft, zullen de inwerkingtreding van dit protocol alsook desgevallend, de praktische modaliteiten die specifiek zijn voor het beroep, geregeld worden in een addendum aan dit protocol.

§ 2. De in dit protocol bedoelde zorgverleners zijn alle categorieën van zorgverleners die gegevens overdragen aan de verzekeringsinstelling van de rechthebbende via een elektronisch netwerk in het kader van eAttest.

In een eerste fase betreft het :

- de huisartsen.

Wat de andere categorieën van zorgverleners betreft, zullen de inwerkingtreding van dit protocol alsook desgevallend, de praktische modaliteiten die specifiek zijn voor het beroep, geregeld worden in een addendum aan dit protocol.

Art. 4.

De aan de VI's (zowel in het kader van eFact als in het kader van eAttest) overgedragen elektronische gegevens worden door de VI's aan de FOD Financiën doorgezonden via het NIC, het RIZIV en de Kruispuntbank.

In concreto :

a) de VI delen de gegevens betreffende de zorgverleners aan het NIC;

b) het NIC verzamelt de gegevens afkomstig van de VI in één bestand en zendt deze door naar het RIZIV;

c) het RIZIV zendt het bestand door naar de KSZ;

d) de Kruispuntbank voert de transfer van de gegevens naar de bestemmeling (d.w.z. de FOD Financiën) uit.

Art. 5.

Zowel in het kader van eFact als in het kader van eAttest, zijn twee soorten uitwisselingen van individuele elektronische gegevens voorzien :

- spontaan : het betreft een globaal bestand dat gegevens bevat over het geheel van de zorgverleners;

- op verzoek : het betreft een gedetailleerd bestand dat in detail de bedragen gefactureerd/overgedragen aan de VI door een welbepaalde zorgverlener bevat.

Er zijn bijgevolg 4 types bestanden :

- globaal bestand in het kader van eFact

- globaal bestand in het kader van eAttest

- gedetailleerd bestand in het kader van eFact

- gedetailleerd bestand in het kader van eAttest.

Art. 6.

De spontane uitwisseling (globaal bestand) betreft de volgende inlichtingen :

§ 1. In het kader van eFact :

- identificatie van de VI

- identificatie van het derdebetalersnummer en identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV- nr.)

- jaar en maand van facturatie aan de verzekeringsinstelling

- maandelijks aan de verzekeringsinstelling gefactureerde bedragen

- door VI betaalde bedragen (desgevallend voorschot en saldo)

- datum van betaling (desgevallend voorschot en saldo)

- fiscaal identificatienummer van de innende entiteit van de betaalde bedragen (KBO-nummer).

§ 2. In het kader van eAttest :

- identificatie van de VI

- identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV- nr.)

- jaar en maand waarvoor de gegevens werden overgedragen aan de verzekeringsinstelling

- maandelijks aan de verzekeringsinstelling overgedragen bedragen met het oog op de terugbetaling van de rechthebbende

- fiscaal identificatienummer van de innende entiteit van de betaalde bedragen (KBO-nummer).

Art. 7.

De spontane uitwisseling van gegevens gebeurt eenmaal per jaar, ten laatste tegen 15 mei van ieder jaar (en ten vroegste, voor wat eAttest betreft, tegen 15 mei van het jaar dat volgt op de ondertekening van dit protocol) en betreft de elektronische facturatiegegevens van het vorige kalenderjaar (periode van 1/1 tot 31/12).

De VI, het CIN, het RIZIV en de Kruispuntbank verbinden zich ertoe de FOD Financiën tegen ten laatste de dag voorzien voor de levering van de elektronische facturatiegegevens te informeren indien deze levering niet mogelijk zou zijn. Deze kennisgeving zal de reden van de onmogelijkheid om de gegevens te leveren vermelden alsook de vermoedelijke datum waarop deze levering wel zal kunnen gebeuren.

Art. 8.

De uitwisseling op verzoek (detailbestand) betreft de volgende inlichtingen :

§ 1. In het kader van eFact :

- identificatie van de VI

- identificatie van het derdebetalersnummer en identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV-nr.)

- de datum en de code van de gefactureerde verstrekkingen

- jaar en maand van facturatie aan de verzekeringsinstelling

- nummer van de individuele factuur in het facturatiebestand

- datum factuur

- aan de verzekeringsinstelling gefactureerde bedragen

- door VI betaalde bedragen (desgevallend voorschot en saldo)

- datum van betaling (desgevallend voorschot en saldo)

- fiscaal identificatienummer van innende entiteit van betaalde bedragen (KBO-nr.)

- RIZIV-nr. van de zorgverlener

§ 2. In het kader van eAttest :

- identificatie van de VI

- identificatie van de zorgverlener (in principe het RIZIV-nr.)

- de datum en de code van de geattesteerde verstrekkingen

- jaar en maand waarvoor gegevens werden overgedragen aan de verzekeringsinstelling

- aan de verzekeringsinstelling overgedragen bedragen met het oog op terugbetaling van de rechthebbende

- fiscaal identificatienummer van innende entiteit van betaalde bedragen (KBO-nr.)

- RIZIV-nr. van de zorgverlener.

Art. 9.

De uitwisseling van gegevens op verzoek gebeurt op punctuele wijze, wanneer voor het onderzoek van een fiscaal dossier preciezere inlichtingen nodig zijn aangaande de bedragen en andere gegevens die via de globale flux werden medegedeeld.

De ambtenaar van de FOD Financiën (of zijn teamleader) bevoegd voor het fiscaal dossier zendt een verzoek aan de verzekeringsinstellingen via de Kruispuntbank, het NIC en het RIZIV.

De verzekeringsinstellingen, het NIC, het RIZIV en de Kruispuntbank verbinden zich ertoe om de inlichtingen te leveren binnen de termijn van één maand vanaf de datum van het verzoek.

Indien het niet mogelijk is deze tegen de voorziene datum te leveren, brengen zij de ambtenaar die de aanvraag deed, hiervan op de hoogte met vermelding van de reden hiervoor alsook de vermoedelijke datum waarop de levering zal kunnen plaatsvinden.

Art. 10.

De aan de FOD Financiën toegezonden inlichtingen worden in leesbare en begrijpelijke vorm medegedeeld. Zij moeten, desgevallend, op betrouwbare wijze op een leesbare papieren drager kunnen worden, weergegeven, met de identificatiegegevens van de dienst die de originele inlichtingen heeft toegezonden.

Art. 11.

In toepassing van de artikel 337 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 en artikel 458 van het Strafwetboek, zijn de ambtenaren van de FOD Financiën gehouden tot de meest volstrekte geheimhoudingsplicht aangaande al hetgene waarvan zij kennis hebben gekregen tijdens de uitvoering van hun opdracht..

Art. 12.

De uitwisseling en de verwerking van de gegevens gebeuren met inachtneming van de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten alsook hun uitvoeringsbesluiten.

Art. 13.

De VI en het NIC verbinden zich ertoe de elektronische gegevens uitgewisseld via hun informaticasystemen zowel met de zorgverleners als met de FOD Financiën integraal gedurende 8 jaar vanaf de datum van afsluiting van het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben, te bewaren voor de FOD Financiën, de integriteit en authenticiteit van de gegevens te garanderen en hun vertrouwelijk karakter te beschermen.

De VI, het CIN en het RIZIV verbinden zich er eveneens toe de gegevens te bewaren betreffende de identiteit van de verantwoordelijke voor de toezending alsook betreffende de persoon die deze toezending heeft uitgevoerd.

Art. 14.

Gedurende de eerste vijf jaar volgend op de inwerkingtreding van dit protocol, zal met de verschillende partijen van dit Protocol alsook met de Kruispuntbank jaarlijks een vergadering worden gehouden in de loop van het laatste trimester van het kalenderjaar teneinde de werking van de uitwisseling van de elektronische facturatiegegevens te evalueren en een oplossing te zoeken voor de technische of wettelijke problemen die één van de partijen van dit protocol mogelijkerwijze zou ondervinden. Na verloop van die eerste vijf jaren, zullen vergaderingen enkel georganiseerd worden op vraag van één van de partijen van dit protocol of van de Kruispuntbank, indien problemen dienen te worden opgelost.

Art. 15.

Elke partij verbindt zich ertoe een contactpersoon binnen haar organisatie aan te duiden en iedere wijziging wat betreft de identiteit of contactgegevens van deze persoon aan de contactpersonen van de andere partijen mede te delen. De gegevens van de contactpersonen op datum van de ondertekening van huidig protocol worden in bijlage opgenomen.

Art. 16.

§ 1. Voor eFact treedt dit protocol in werking :

- op 1 juli 2015 voor wat betreft de ziekenhuizen, verpleegkundigen, artsen, laboratoria van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid,

- op 1 april 2018 voor wat de tandheelkundigen en de vroedvrouwen betreft.

§ 2. Voor eAttest treedt dit protocol in werking op 1 januari 2018 voor wat de huisartsen betreft.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]