K.B. 3-2-2012 tot uitvoering van de artikelen 59septies en octies van de programmawet van 2-1-2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 16-2-2012

Papier versie: pagina UB/2005

FR   NL  


msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/01/2011

FR   NL