Publié le 05/02/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken
Artikel 1.
01/01/2004 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
01/01/2004 « Instituut », het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
01/01/2004 « Verzekeringscomité », het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging;
01/01/2004 « Verzekeringsinstelling », een landsbond zoals bepaald in artikel 6 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering en de Kas der Geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen;
01/01/2004 « Intermutualistisch agentschap », agentschap zoals bedoeld in artikel 278 van de programmawet I van 24 december 2002, hierna IMA genoemd;
01/01/2004 « tariferingsdienst », de tariferingsdienst die erkend is krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 juni 2001 tot vaststelling van de maatstaven tot erkenning van de tariferingsdiensten, met uitzondering van dezen bedoeld in artikel 11 van dit koninklijk besluit;
01/01/2004 « gecodeerde persoonsgegevens », persoonsgegevens die slechts door middel van een code in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon;


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]