d'application ā partir du 01/07/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 25.


Afdeling VI : Opgeheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Art. 26.
P 01/07/2006
  -31/12/2007
§ 1. De gerechtigden omschreven in artikel 4, 1° tot en met 10° en 12° hebben voor henzelf en voor de personen te hunnen laste recht op de verstrekkingen bedoeld in artikel 1.
P 01/07/2006
  -31/12/2007
De gerechtigden omschreven in artikel 5, eerste lid, 4°ter hebben voor henzelf en voor de personen te hunnen laste bovendien recht op de verstrekkingen die zijn bedoeld in artikel 34 van de gecoördineerde wet en niet zijn beoogd in artikel 1 van dit besluit.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Hun recht op verstrekkingen gaat in op de datum van uitwerking van de aansluiting of de inschrijving. De inschrijving heeft uitwerking op de eerste dag van het kwartaal waarin de hoedanigheid van gerechtigde verworven werd, onverminderd de bepalingen van artikel 18, § 2.
P 01/07/2006
  -31/12/2007
§ 2.De in artikel 5 bedoelde personen hebben voor henzelf en voor de personen te hunnen laste recht op de verstrekkingen die zijn bedoeld in artikel 34 van de gecoördineerde wet en niet zijn beoogd in artikel 1 van dit besluit, op de eerste dag van het kwartaal:
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- ofwel, tijdens hetwelk de aanvraag werd gedaan, bedoeld in artikel 5,1°;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- ofwel, tijdens hetwelk de aanvraag, bedoeld in artikel 8, § 1, van de wet van 27 februari 1987 met betrekking tot de tegemoetkoming voor gehandicapten;
P 01/05/2003
  -31/12/2007
- ofwel, tijdens hetwelk de aanvraag werd gedaan, bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 20, §§ 2 en 3, 26 en 35 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 tot inrichting van een kinderbijslagregeling ten voordele van de zelfstandigen, en van artikel 23 van het koninklijk besluit van 21 februari 1991 tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de kinderbijslagregeling ten voordele van de zelfstandigen;
P 01/05/2003
  -31/12/2007
- ofwel, tijdens hetwelk de aanvraag werd ingediend zoals bedoeld in artikel 12 van het koninklijk besluit van 25 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 20,26 en 35, § 2, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- ofwel, voor hetwelk de invaliditeitsuitkering wordt uitbetaald, bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen;
P 01/04/2003
  -31/12/2007
- ofwel, dat volgt op het kwartaal van het overlijden van de gerechtigde ten laste van wie de in artikel 5, 5° of bedoelde persoon op het tijdstip van het overlijden was ingeschreven.
P 01/07/2006
  -31/12/2007
- ofwel, tijdens hetwelk de toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden uitwerking heeft;


Art. 27.

FR   NL   [Affichage pour impression]