d'application à partir du 01/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 12.


Art. 13.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Wanneer een gerechtigde, met toepassing van artikel 22 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, volledige vrijstelling van bijdragebetaling heeft verkregen, wordt dit gegeven uitdrukkelijk vermeld als één van de gegevens die krachtens artikel 9 door de Sociale Verzekeringskassen worden meegedeeld.

Art. 14.

FR   NL   [Affichage pour impression]