Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 26


(En vigueur le: 01/04/2003 - )

est cité par:

Art. 27

De gerechtigden die het recht hebben geopend overeenkomstig artikel 26, bewaren dat recht tot 31 december van het jaar dat volgt op het jaar tijdens hetwelk het recht is geopend.
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)


Art. 28

Eenmaal het recht op de verstrekkingen is ingegaan overeenkomstig de artikelen 26 en 27, wordt aan de verdere toekenning van het recht voor een jaar de volgende tweevoudige voorwaarde verbonden:
(En vigueur le: 01/04/2003 - 31/12/2007)