Publié le 10/02/1994
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 december 1993 tot uitvoering van artikel 37, § 18, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot sommige zelfstandigen

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2001 Om vast te stellen wanneer de in artikel 32 van het koninklijk besluit van 29 december 1997 bedoelde rechthebbende het in artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 3 november 1993 bedoelde grensbedrag van 450 EUR (18.000 frank tot en met 31 december 2001) heeft bereikt, wordt rekening gehouden met de persoonlijke aandelen, niet alleen betreffende de verstrekkingen die zijn bedoeld in artikel 1 van het hiervoren vermelde koninklijk besluit van 29 december 1997, doch ook betreffende de overige in artikel 34 van de gecoördineerde wet opgesomde verstrekkingen waarvoor hij een tegemoetkoming ontvangt in het raam van een dienst voor geneeskundige verzorging, georganiseerd krachtens artikel 3, b), van de wet van 6 augustus 1990 en erkend krachtens artikel 26 van diezelfde wet.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]