d'application Ó partir du 01/01/2006
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, ž 1, 5░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 52bis.


Afdeling VI.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkering tijdens het vaderschapsverlof bedoeld in artikel 114, vijfde lid, van de geco÷rdineerde wet
Art. 52ter.
01/01/2006
  -27/07/2014
De formaliteiten die vervuld moeten worden voor het bekomen van de uitkering voor vaderschapsverlof bedoeld in artikel 114, vijfde lid, van de geco÷rdineerde wet zijn deze vermeld in artikel 10.
01/01/2006
  -27/07/2014
De bepalingen van artikel 18 zijn van toepassing bij het einde van het voormelde tijdvak van vaderschapsverlof.
01/01/2006
  -27/07/2014
In de situatie, bedoeld in artikel 222 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, moet de gerechtigde bij het einde van het vaderschapsverlof aan de verzekeringsinstelling een bewijsstuk van de verplegingsinstelling bezorgen waarin de datum wordt vermeld waarop de hospitalisatie van de moeder een einde heeft genomen.


Afdeling VII.- Te vervullen formaliteiten voor het bekomen van de uitkeringen van borstvoedingspauze, bedoeld in artikel 116bis van de geco÷rdineerde wet

Art. 52quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]