Publiť le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 85bis.


Art. 86.
01/01/2003 De in artikel 81 genoemde leden van het gezin van een in artikel 76 genoemde verzekerde hebben recht op de in afdeling I van dit hoofdstuk bepaalde geneeskundige verzorging, mits die personen in BelgiŽ verblijven.
01/01/2003 Het recht op geneeskundige verzorging wordt evenwel alleen dan verworven wanneer de verzekerde binnen de in artikel 76, tweede lid, bepaalde termijn de loonarbeid staken.

Art. 87.

FR   NL   [Affichage pour impression]