Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 100.


Art. 101.
01/01/2003 Onder voorbehoud van beperkender bepalingen van een internationale overeenkomst kan de verzekerde die aanspraken kan doen gelden, krachtens een Belgische of buitenlandse wetgeving, een invaliditeitspensioen ingevolge een wet of een openbaar reglement, op sommen toegekend als schadeloosstelling bij toepassing van bepalingen van het gemeen recht of op uitkeringen in geld krachtens de wetten betreffende de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen en de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen overkomen op de weg naar of van het werk en betreffende de vergoeding van schade veroorzaakt door beroepsziekten, respectievelijk slechts aanspraak maken naargelang hij personen ten laste heeft of niet, op een bedrag gelijk aan het verschil tussen 150 of 125 pct. van de vergoeding voor werkongeschiktheid, vastgesteld voor de verzekerde met personen ten laste en het hiervoor bedoelde bedrag, van het pensioen, de sommen of de uitkeringen in werkdagen gewaardeerd zonder het dagbedrag van de vergoeding te mogen overschrijden dat hem zou toegekend zijn indien er geen cumulatie was.
01/01/2003 De bepalingen van dit artikel zijn evenwel niet van toepassing indien het pensioen, de sommen of de uitkeringen vrijgesteld zijn krachtens een wettelijke bepaling tot vaststelling van een statuut van nationale erkentelijkheid noch wanneer het een toelage betreft voor hulp van een derde persoon toegekend bij toepassing van een der wetgevingen betreffende de door arbeidsongeval of door beroepsziekte getroffenen.

Art. 102.

FR   NL   [Affichage pour impression]