Publié le 04/10/1991
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 augustus 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen mag worden verleend in de experimenten inzake palliatieve hulp
Artikel 1.
01/01/1998 Onder de hierna vermelde voorwaarden kunnen tussen het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de inrichtende machten bedoeld in artikel 3 overeenkomsten gesloten worden waarin de modaliteiten worden bepaald waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in afwijking van de in het kader van die verzekering geldende wettelijke en reglementaire bepalingen een forfaitaire tussenkomst verleent in de experimenten inzake palliatieve hulp zoals ze in dit besluit worden omschreven.
01/01/1998 Om in aanmerking te kunnen worden genomen, moeten de aanvragen om overeenkomst bij het Beheerscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering worden ingediend uiterlijk in de maand na de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]