Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 82.


Art. 83.
01/01/2003 De verzekerden die de in artikel 81 bedoelde voorwaarden niet vervullen maar die, op het ogenblik waarop zij een beroep doen, op geneeskundige verzorging een vergoeding, toelage of rente genieten verschuldigd bij toepassing van de wetgeving betreffende de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen of van schade ingevolge beroepsziekten, voor een arbeidsongeschiktheid zoals bepaald in artikel 109, hebben, zonder betaling van aanvullende bijdrage, recht op geneeskundige verzorging voor hen zelf en voor de in artikel 81 bedoelde personen.

Art. 84.

FR   NL   [Affichage pour impression]