Publié le 14/08/2013
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 267.


Art. 268.
01/01/2014 Wanneer een verzekeringsinstelling kennis heeft van een mogelijke onregelmatige mutatie, waaronder elke mutatie moet worden verstaan die niet geschied lijkt te zijn overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling, deelt ze zulks mede aan de Dienst voor administratieve controle, die bevoegd is om zich uit te spreken over de onregelmatigheid van de mutatie.
01/01/2014 Wordt die mededeling gedaan binnen de termijn van een jaar na de datum van de onregelmatige mutatie, dan stelt de Dienst voor administratieve controle de rechthebbende en de twee betrokken verzekeringsinstellingen ofwel ter post aangetekend, ofwel met een elektronische aangetekende zending overeenkomstig artikel 4/2 van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid ervan in kennis dat de aansluiting of inschrijving bij de nieuwe verzekeringsinstelling niet geldig is.
10/08/1996 De storting van de bijdragen met betrekking tot de in artikel 276 bedoelde bescheiden welke de rechthebbende heeft afgegeven bij de nieuwe verzekeringsinstelling waarbij hij zich onregelmatig had ingeschreven, alsmede de persoonlijke bijdragen welke hij haar heeft betaald, blijven ten bate van die instelling. De gedurende het tijdvak van onregelmatige inschrijving toegekende prestaties blijven ten laste van de verzekeringsinstelling die ze heeft toegekend. Alle verbintenissen van die instelling met betrekking tot prestaties welke nog niet zijn uitgevoerd op de datum van de in het tweede lid bedoelde kennisgeving, zijn nietig.
10/08/1996 Alle na de datum van de kennisgeving in artikel 276 bedoelde afgegeven bescheiden en betaalde persoonlijke bijdragen worden overgedragen aan de verzekeringsinstelling waarbij de rechthebbende regelmatig ingeschreven blijft. De na die datum toegekende prestaties blijven ten laste van de verzekeringsinstelling die ze heeft toegekend.

Art. 269.

FR   NL   [Affichage pour impression]