Publié le 02/12/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 27 november 2016 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige logopedisten

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2016 § 1. De in artikel 2 bedoelde bijdrage wordt slechts gestort indien de toetreding tot de in artikel 1 bedoelde overeenkomst betrekking heeft gehad op het volledig jaar waarop die bijdrage betrekking heeft en voor zover de logopedist zijn beroepsactiviteit daadwerkelijk heeft uitgeoefend in het raam van voorgenoemde gecoördineerde wet. Voor de logopedist die voor de eerste keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van zijn eerste RIZIV-nummer, wordt het genot van de sociale voordelen proportioneel toegekend in verhouding tot de periode van toetreding tot deze overeenkomst.
01/01/2016 § 2. De basisbijdrage wordt gestort voor de logopedist die in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft, hetzij minimum 900 verstrekkingen en maximum 1.999 verstrekkingen hetzij minimum 15.750 R-waarden en maximum 34.999 R-waarden heeft verleend in artikel 36 van de bijlage aan het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
01/01/2016 De volledige bijdrage wordt gestort voor de logopedist die in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft, hetzij ten minste 2.000 verstrekkingen hetzij ten minste 35.000 R-waarden heeft verleend in het kader van artikel 36 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zoals omschreven in artikel 35 van de genoemde gecoördineerde wet. Dit wordt gestaafd door een schriftelijke verklaring op erewoord. Deze verklaring kan a posteriori gecontroleerd worden aan de hand van de gegevens verzameld bij de verzekeringsinstellingen.
01/01/2016 Geen bijdrage wordt gestort voor de logopedist die in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft, hetzij meer dan 4.000 verstrekkingen hetzij meer dan 70.000 R-waarden heeft verleend in het kader van artikel 36 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zoals omschreven in artikel 35 van de genoemde gecoördineerde wet.
01/01/2016 § 3. Het aantal verstrekkingen of R-waarden bedoeld in § 2, wordt verminderd als het beschouwde jaar dagen inactiviteit bevatte; het verminderingspercentage is gelijk aan het percentage dagen inactiviteit in verhouding tot 222 dagen theoretische activiteit per jaar.
01/01/2016 Onder dagen inactiviteit worden verstaan de dagen die worden gelijkgesteld met de dagen voor de berekening van het pensioen die voortvloeien uit:
01/01/2016 een ziekte, een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een ongeschiktheid tot gevolg heeft als bedoeld in de genoemde gecoördineerde wet of in het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten. De logopedisten die volledig arbeidsongeschikt blijven, kunnen verder genieten van de sociale voordelen voor elk jaar waarin zij arbeidsongeschikt blijven op voorwaarde dat zij de overeenkomst niet geweigerd hebben in het jaar waarin de arbeidsongeschiktheid ontstaan is of, bij ontstentenis van een overeenkomst in het jaar van het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid, in het laatste jaar waarin een overeenkomst in hun gewest in werking was getreden;
01/01/2016 de onderbreking of niet hervatting van de arbeid om reden van rust, zoals bedoeld in artikelen 32, eerste lid, 2° en 4°, 114 en 114bis van de genoemde gecoördineerde wet;
01/01/2016 vaderschapsverlof bedoeld in artikel 30, § 2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
01/01/2016 Dit wordt gestaafd door een schriftelijke verklaring op erewoord en door een kopie van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid door de adviserend geneesheer, van de wetsverzekeraar of van het fonds voor beroepsziekten.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]