Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37septies.


(En vigueur le: 01/01/2002 - )

est cité par:

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 137octies

Met het oog op de toepassing van artikel 137septies wordt onder "persoonlijk aandeel" verstaan, het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de kostprijs van de verstrekkingen, bedoeld in artikel 78, § 1, zoals het is gedefinieerd in de artikelen 37sexies en 37septies van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, en in artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 of in de bepalingen die dit artikel zullen wijzigen of aanvullen.
(En vigueur le: 01/01/2003 - )