d'application à partir du 01/07/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd

Art. 8.


Afdeling IV : Opgheven door: Wet 26-3-07 - B.S. 27-4 - ed. 2
Art. 9.
P 01/07/2006
  -31/12/2007
Voor de in de artikelen 4, 1° en 5, eerste lid, 4°ter, bedoelde zelfstandigen wordt de hoedanigheid van gerechtigde bewezen door de mededeling aan hun verzekeringsinstelling van de gegevens aangaande de vervulling van de bijdrageplicht met betrekking tot elk verstreken kalenderjaar door de Vrije Sociale Verzekeringskas of door de Nationale Hulpkas waarbij zij, met toepassing van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen aangesloten zijn.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
De personen die voor het eerst de voormelde hoedanigheid van gerechtigde verkrijgen, bewijzen de hoedanigheid van gerechtigde door middel van de gegevens die worden meegedeeld door de voormelde kassen binnen één maand na de aansluiting, en waaruit blijkt dat deze personen met toepassing van het voormelde koninklijk besluit onderworpen zijn aan de verplichte verzekering tegen ziekte- en invaliditeit.
P 01/04/2003
  -31/12/2007
Ingeval de gerechtigde zijn zelfstandige activiteit beëindigt, delen de voormelde kassen dit feit en de gegevens aangaande de vervulling van de bijdrageplicht mee aan de verzekeringsinstelling binnen één maand na het laatste kwartaal waarin het voormelde koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 op hem toepasselijk was.


Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]