d'application Ó partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994
P Art. 37octies.
P 01/01/2002
  -31/12/2005
Voor het gezin waarvan een of meer rechthebbenden, bedoeld in artikel 37novies, deel uitmaken, wordt de tegemoetkoming van de verzekering in de kostprijs van de in artikel 34 bedoelde verstrekkingen vastgesteld op 100 pct. van de vergoedingsbasis zodra het totaal van de persoonlijke aandelen met betrekking tot verstrekkingen die tijdens het lopende jaar zijn verricht en die daadwerkelijk ten laste zijn genomen door de rechthebbenden die dit gezin vormen, 450 EUR bereikt.


Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

TITEL I.- ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

FR   NL   [Affichage pour impression]