Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 37septies.

[Wet 05/06/2002 - B.S. 04/07/2002 Invoeging] Niettegenstaande het bedrag van de tegemoetkoming van de verzekering in de kostprijs ...
      d'application Ó partir du 01/01/2002