Publié le 22/08/2008
   

FR   NL  

Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Art. 6.


Art. 7.
01/04/2007 Wanneer het gezinsinkomen lager is dan de jaarlijkse drempel, die overeenstemt met het bedrag bedoeld in artikel 17, eerste lid, en artikel 19 van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§1 en 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut, wordt er verzaakt aan terugvordering voor het volledig onverschuldigde bedrag.
01/04/2007 Wanneer het gezinsinkomen de bovendrempel overschrijdt, die gelijk is aan 150 pct. van het in het vorige lid bedoelde bedrag, wordt er geen enkele verzaking aan terugvordering toegekend.
01/04/2007 Voor het bepalen van de drempels wordt er rekening gehouden met het in voormelde artikel 17, eerste lid, bepaalde bedrag voor een persoon ten laste, voor ieder persoon, ander dan de gerechtigde zelf, die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]