Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37undecies.

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57322 Invoeging] vanaf 34.700,01 EUR ..........................................1.800,00 EUR
      d'application ŕ partir du 01/01/2005


[30/12/2005 vig.01/01/2005]

Wat de toepassing van de maximumfactuur op grond van het gezinsinkomen betreft aangaande de jaren 2005 en 2006, voor de gezinnen waarvan de inkomens hoger zijn dan de tweede inkomensschijf bedoeld in artikel 37undecies, wordt de tegemoetkoming aan 100 pct., bedoeld in datzelfde artikel, terugbetaald in 2006 voor de verstrekkingen verricht in het jaar 2005 en in 2007 voor de verstrekkingen verricht in het jaar 2006.