d'application à partir du 06/09/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 33.


HOOFDSTUK III.- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN
Art. 34.
06/09/1994 De geneeskundige verstrekkingen betreffen zowel de preventieve als de curatieve verzorging. Zij bestaan uit:
06/09/1994 gewone geneeskundige hulp welke omvat:
06/09/1994
  -09/01/2003
a) bezoeken en raadplegingen van algemeen geneeskundigen en van geneesheren-specialisten;
06/09/1994
  -15/02/1999
b) door verpleegkundigen verstrekte hulp;
06/09/1994 c) kinesitherapeutenhulp;
06/09/1994
  -06/09/2017
d) technische verstrekkingen voor diagnose en behandelingen welke niet de bekwaming van geneesheer-specialist vereisen;
06/09/1994 e) tandheelkundige hulp zo bewaarshalve als herstelshalve met inbegrip van tandprothesen;
06/09/1994
  -09/01/2003
verlossingen;
06/09/1994
  -09/01/2003
verstrekkingen welke een bijzondere bekwaming vereisen erkend overeenkomstig artikel 215, §§ 4 en 5, van geneesheer-specialist, apotheker of licentiaat in de wetenschappen;
06/09/1994
  -09/01/2003
verstrekken van brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, implantaten, orthopedische toestellen en andere prothesen;
06/09/1994
  -31/12/1995
verstrekken van farmaceutische produkten welke omvatten :
06/09/1994
  -31/12/1995
a) de magistrale bereidingen;
06/09/1994
  -31/12/1995
b) de farmaceutische specialiteiten;
06/09/1994
  -31/12/1995
c) de generische geneesmiddelen;
06/09/1994
  -31/12/1995
opneming in een ziekenhuis ter observatie en behandeling;
06/09/1994 de wegens revalidatie vereiste hulp;
06/09/1994
  - ?
de wegens herscholing vereiste verstrekkingen;
06/09/1994 de plaatsing:
06/09/1994
  -31/12/1998
a) in het kader van de voorbehoeding tegen tuberculose, in een preventorium en in een kolonie voor zwakke kinderen;
06/09/1994
  -09/01/2000
b) in het kader van de bescherming der kinderen tegen tuberculosebesmetting, in een zuigelingentehuis, in beveiligingsinrichtingen of in gezinnen;
06/09/1994
  -09/09/2000
10° de reiskosten van de zieken die in een sanatorium voor longtuberculose dienen te worden opgenomen of die in antikankercentra of in centra voor nierdialyse ambulant worden behandeld, alsmede de verplaatsingskosten die verband houden met de revalidatie- en herscholingsverstrekkingen bedoeld in respectievelijk de punten 7° en 8°.
06/09/1994
  -31/12/2008
De Koning kan de verstrekkingen uitbreiden tot de reiskosten van de zieken die voor andere door Hem te bepalen ziekten behandeld worden;
06/09/1994
  -09/01/2000
11° de verstrekkingen die verleend worden door diensten of in inrichtingen die erkend zijn met toepassing van artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging voor zover ze rechtstreeks in verband staan met deze bijzondere erkenning;
06/09/1994
  -09/01/2000
12° de verstrekkingen die verleend worden door diensten of in inrichtingen die erkend zijn met toepassing van artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, en die niet rechtstreeks in verband staan met deze bijzondere erkenning, alsmede de verstrekkingen die verleend worden in rustoorden voor bejaarden die erkend werden met toepassing van artikel 2 van de wet van 12 juli 1966 op rustoorden voor bejaarden en de verstrekkingen verleend in instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken, en die beantwoorden aan de door de Koning bepaalde voorwaarden;
06/09/1994
  -31/08/2001
13° de in het kader van thuisverzorging vereiste zorg;
06/09/1994
  -30/06/1995
14° de bronkuren verstrekt in één van de 430 plaatsen die door de Koning worden aangewezen in één van de instellingen die op 31 december 1986 met toepassing van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, erkend waren als diensten voor thermalisme (S);
06/09/1994
  -09/01/2000
15° het verstrekken van moedermelk, van bloed en van bloedderivaten;
06/09/1994
  -09/01/2000
16° het verstrekken van gipsbanden en ander gipsmateriaal;
06/09/1994
  -30/11/2009
17° het afleveren van organen en weefsels van menselijke oorsprong onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door en krachtens de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen;
06/09/1994 18° de plaatsing in beschut wonen en in doorgangstehuizen;


Art. 35.

FR   NL   [Affichage pour impression]