d'application à partir du 10/09/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 33.


HOOFDSTUK III.- GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN
Art. 34.
06/09/1994 De geneeskundige verstrekkingen betreffen zowel de preventieve als de curatieve verzorging. Zij bestaan uit:
06/09/1994 gewone geneeskundige hulp welke omvat:
06/09/1994
  -09/01/2003
a) bezoeken en raadplegingen van algemeen geneeskundigen en van geneesheren-specialisten;
P 01/09/2001
  -09/01/2010
b) door verpleegkundigen en door diensten thuisverpleging verstrekte hulp; de voornoemde diensten thuisverpleging dienen te beantwoorden aan de door de Koning vast te stellen voorwaarden, in uitvoering van artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging, gewijzigd bij de wet van 25 januari 1999;
06/09/1994 c) kinesitherapeutenhulp;
06/09/1994
  -06/09/2017
d) technische verstrekkingen voor diagnose en behandelingen welke niet de bekwaming van geneesheer-specialist vereisen;
06/09/1994 e) tandheelkundige hulp zo bewaarshalve als herstelshalve met inbegrip van tandprothesen;
06/09/1994
  -09/01/2003
verlossingen;
06/09/1994
  -09/01/2003
verstrekkingen welke een bijzondere bekwaming vereisen erkend overeenkomstig artikel 215, §§ 4 en 5, van geneesheer-specialist, apotheker of licentiaat in de wetenschappen;
06/09/1994
  -09/01/2003
verstrekken van brillen en andere oogprothesen, hoortoestellen, implantaten, orthopedische toestellen en andere prothesen;
01/01/1996 het verstrekken van geneesmiddelen welke omvatten:
01/01/1996 a) de magistrale bereidingen;
01/01/1996
  -09/01/2004
b) de farmaceutische specialiteiten waarvan het voornaamste werkzaam bestanddeel in België beschermd is door een octrooi of een certificaat ter aanvulling van de bescherming van het octrooi;
01/01/1996
  -09/01/2004
c) de farmaceutische specialiteiten waarvan het voornaamste werkzaam bestanddeel niet of niet meer in België beschermd is door een octrooi of een certificaat ter aanvulling van het octrooi. In deze onderscheiden zich twee groepen:
01/01/1996
  -09/01/2009
1) de merkspecialiteiten buiten octrooi;
03/01/2001
  -08/01/2006
2) geneesmiddelen geregistreerd volgens artikel 2, 8°, a), tweede en derde streepje, van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen;
01/01/1996
  -09/01/2010
opneming in een ziekenhuis of in een ziekenhuisdienst die afhangen van een associatie van ziekenhuizen, bedoeld in artikel 69, 3°, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, ter observatie en behandeling;
06/09/1994 de wegens revalidatie vereiste hulp;
02/01/1996 7°bis door logopedisten verleende hulp;
10/09/2002 7°ter door podologen verleende hulp;
10/09/2002 7°quater door diëtisten verleende hulp;
06/09/1994
  - ?
de wegens herscholing vereiste verstrekkingen;
06/09/1994 de plaatsing:
10/01/2000 a) in de medisch-pediatrische centra voor kinderen getroffen door een chronische ziekte;
10/01/2000 b) opgeheven bij: Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3;
10/09/2000
  - ?
10° de reiskosten van de zieken die in een sanatorium voor longtuberculose dienen te worden opgenomen of die in antikankercentra of in centra voor nierdialyse ambulant worden behandeld, alsmede de verplaatsingskosten die verband houden met de revalidatie- en herscholingsverstrekkingen en met de plaatsing in de medisch-pediatrische centra voor kinderen getroffen door een chronische ziekte bedoeld in respectievelijk de punten 7°, 8° en 9°, a).
06/09/1994
  -31/12/2008
De Koning kan de verstrekkingen uitbreiden tot de reiskosten van de zieken die voor andere door Hem te bepalen ziekten behandeld worden;
10/01/2000
  -09/01/2010
11° de verstrekkingen die worden verleend door rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en centra voor dagverzorging, die door de bevoegde overheid erkend zijn, alsook de verstrekkingen die worden verleend door diensten of inrichtingen die erkend zijn met toepassing van artikel 5 van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging;
10/01/2000
  -08/01/2006
12° de verstrekkingen die worden verleend door rustoorden voor bejaarden die door de bevoegde overheid erkend zijn, en de verstrekkingen die worden verleend door de instellingen die zonder als rustoord te zijn erkend, de gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van de bejaarden uitmaken, en die beantwoorden aan de door de Koning bepaalde voorwaarden;
01/09/2001
  -09/01/2010
13° de verstrekkingen die worden verleend door geïntegreerde diensten voor thuisverzorging; de voornoemde geïntegreerde diensten voor thuisverzorging dienen te beantwoorden aan de door de Koning vast te stellen voorwaarden, in uitvoering van artikel 5, § 1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging;
16/02/1999 14° de materialen en de verzorgingsproducten voor de verzorging ten huize van rechthebbenden die lijden aan een zware aandoening of van rechthebbenden die palliatieve verzorging ten huize behoeven;
10/01/2000 15° het verstrekken van bloed en van bloedderivaten;
10/01/2000 16° Opgeheven bij: Wet 24-12-99 - B.S. 31-12 - ed. 3;
06/09/1994
  -30/11/2009
17° het afleveren van organen en weefsels van menselijke oorsprong onder de voorwaarden die zijn vastgesteld door en krachtens de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen;
02/01/1996 18° de plaatsing in beschut wonen en in doorgangstehuizen;
10/01/2000 19° het verstrekken van moedermelk, dieetvoeding voor medisch gebruik en parenterale voeding;
10/01/2000
  -30/06/2014
20° het verstrekken van medische hulpmiddelen met uitzondering van die bedoeld onder 4°;
13/03/1998 21° de palliatieve verzorging verleend door een multidisciplinaire begeleidingsequipe;
16/02/1999 22° het vervoer van een in het buitenland afgenomen orgaan;
16/02/1999 23° de kosten voor de typering van potentiële beenmergdonoren in het buitenland en de kosten voor het vervoer en voor de verzekering van de beenmergdonor uit een ander land;
13/03/1998
  -09/05/2014
De verzekering voor geneeskundige verzorging komt in het beginsel niet tussen in prestaties verricht met een esthetisch doel en in prestaties verricht in het kader van wetenschappelijk onderzoek of van klinische proefnemingen, tenzij onder de voorwaarden bepaald door de Koning, na advies van het Verzekeringscomité.
01/07/1996
  -31/12/2007
De in het eerste lid, 5°, bedoelde verstrekkingen worden niet ten laste gelegd van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, indien ze verleend worden aan de rechthebbenden, bedoeld in een besluit ter uitvoering van artikel 33, eerste lid, 1° en , tijdens een verblijf in het ziekenhuis dat aanleiding geeft tot de betaling van één van de bedragen die zijn bedoeld in artikel 4, §§ 3 tot 7, van de nationale overeenkomst tussen de verpleeginrichtingen en de verzekeringsinstellingen, of tijdens om het even welk verblijf dat geen aanleiding geeft tot de betaling van een verpleegdagprijs. Deze bepaling kan worden opgeheven door een in Ministerraad overlegd besluit.


Art. 35.

FR   NL   [Affichage pour impression]