Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 35.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Art. 35ter.

Daartoe wijzigt de minister met uitwerking op 1 juni 2001 en op 1 oktober 2001 de lijst, gevoegd bij het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tegemoetkoming wordt verleend in de geneeskundige verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5░, b) en c), zonder rekening te houden met de procedurevoorschriften bedoeld in ž 3 van artikel 35.
(En vigueur le: 01/04/2001 - 31/12/2005)


Art. 37.

De personen die recht hebben op de verstrekkingen die worden verleend door de structuren bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11░, 12░ en 13░, kunnen geen aanspraak maken op een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen waarin is voorzien in artikel 35 van deze wet, en die deel uitmaken van het verstrekkingenpakket dat de Koning met toepassing van artikel 34, eerste lid, 11░, 12░ en 13░ heeft vastgesteld, behoudens de uitzonderingen waarin de Koning uitdrukkelijk heeft voorzien.
(En vigueur le: 10/01/2000 - )


Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.

Art. 70.

De Erkenningsraad voor kinesitherapeuten heeft tot taak de personen te erkennen die hij volgens de hierna vastgestelde criteria als bevoegd erkent om de rechthebbenden van de verzekering de verzorging te verlenen welke luidens de in artikel 35 van de geco÷rdineerde wet bepaalde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen tot de bevoegdheid van de kinesitherapeuten behoort.
(En vigueur le: 10/01/2000 - 16/03/2006)


Art. 98ter.

De Erkenningsraad voor logopedisten verleent de erkenning aan de personen die hij volgens de hierna vastgestelde criteria als bevoegd erkent om aan de rechthebbenden van de verzekering de verzorging te verlenen welke luidens de in artikel 35 van de geco÷rdineerde wet bepaalde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen tot de bevoegdheid van de logopedisten behoort.
(En vigueur le: 10/01/2000 - 23/08/2014)


Art. 98quater.

Degenen die de opleiding waarvan sprake in artikel 3, 1░, van het voornoemde koninklijk besluit van 20 oktober 1994 met succes hebben beŰindigd, maar wegens voorgeschreven formaliteiten het diploma nog niet bezitten, kunnen, op voorlegging van een door de onderwijsinrichting uitgereikte verklaring, voorlopig de toestemming verkrijgen om aan de rechthebbenden van de verzekering de verzorging te verlenen welke luidens de in artikel 35 van de geco÷rdineerde wet bepaalde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen tot de bevoegdheid van de logopedisten behoort;
(En vigueur le: 10/01/2000 - 23/08/2014)


Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen

Art. 154

4░ het aanbod, de erkenningsnormen en de financiering met betrekking tot de ziekenhuisactiviteiten, onverminderd de procedures tot vaststelling en wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, als bedoeld in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
(En vigueur le: 10/01/2003 - )


5░ het instellen van financiŰle reglementeringen en stimuli tot bevordering van de doelmatigheid van de activiteiten van het ziekenhuis en van de ziekenhuisgeneesheren, onverminderd de procedures tot vaststelling en wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, als bedoeld in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994.
(En vigueur le: 10/01/2003 - )


Art. 154ter

1░ het instellen of wijzigen van reglementeringen op financieel vlak, voor zover deze gelijktijdig aanleiding geven tot een financiering door zowel het budget van financiŰle middelen, bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, als door de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, en dit onverminderd de procedures tot vaststelling en wijziging van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, zoals bedoeld in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
(En vigueur le: 10/01/2003 - 31/12/2018)


Koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten

Art. 4

ž 2. De volledige bijdrage van de verzekering voor geneeskundige verzorging wordt gestort voor de kinesitherapeut die in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft, ten minste 2.500 verstrekkingen heeft verleend in het kader van artikel 7 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zoals omschreven in artikel 35 van vorengenoemde geco÷rdineerde wet. Dit wordt gestaafd door een schriftelijke verklaring op erewoord. Deze verklaring kan a posteriori gecontroleerd worden aan de hand van de gegevens verzameld in het kader van de profielen door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
(En vigueur le: 01/12/2003 - 31/12/2003)


Koninklijk besluit van 31 januari 1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 1

De verstrekkingen inzake klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, zijn alle verstrekkingen inzake klinische biologie, al dan niet uitgevoerd met isotopen, vermeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in artikel 35 van de voormelde geco÷rdineerde wet, met uitzondering van de verstrekkingen die worden verricht in laboratoria die uitsluitend de verstrekkingen uitvoeren welke zijn vermeld onder de nummers 114096-114100, 120514-120525, 120536-120540, 120713-120724, 121516-121520, 122511-122522, 122533-122544, 122710-122721, 122813-122824, 122835-122846, 123012-123023, 123034-123045, 123056-123060, 123071-123082, 123152-123163, 124014-124025, 124036-124040, 125510-125521, 125532-125543, 125716-125720, 125915-125926, 126512-126523, 126534-126545, 126711-126722, 126733-126744, 126814-126825, 126836-126840, 127013-127024, 127035-127046, 127050-127061, 127072-127083, 127153-127164, 128015-128026, 128030-128041, 550012-550023, 550572-550583 en 550594-550605 van de voornoemde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
(En vigueur le: 01/04/1997 - 28/02/2006)


Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 4bis

Deze kwijting of ereloonnota moet de verstrekkingen vermelden met verwijzing naar het nummer van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen, bedoeld in artikel 35 van de voornoemde geco÷rdineerde wet evenals de datum waarop de verstrekking werd verleend.
(En vigueur le: 15/05/2003 - 30/09/2015)


Koninklijk besluit van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een verstrekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in artikel 76 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften

Art. 3

4░ de aard van de verleende verstrekkingen, gedefinieerd op grond van het nomenclatuurnummer van de verstrekkingen, bedoeld in de artikelen 23, ž 2, of 35 van de geco÷rdineerde wet;
(En vigueur le: 23/12/2002 - )


Wet van 21 april 2007 tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen (1)

Art. 4

- uitsluitend zelfstandige werkende leden in hoedberoep tellen, die de titel van verpleegkundige dragen overeenkomstig de wet van 20 december 1974 betreffende de uitoefening van de verpleegkunde, die een RIZIV-nummer hebben en die in het tweede jaar dat aan het jaar van de controle voorafgaat verstrekkingen hebben verleend in het kader van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen zoals omschreven in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering van geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994. Dit wordt gecontroleerd aan de hand van de gegevens verzameld in het kader van de profielen door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
(En vigueur le: 02/12/2009 - )


Koninklijk besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van verschillende uitzonderlijke maatregelen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen met het oog op de zorgopvang van patiŰnten in de context van de COVID-19 pandemie met het SARS-CoV-2 virus

Art. 1

1░ de nomenclatuur vast zoals bedoeld in artikel 35 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994;
(En vigueur le: 14/03/2020 - )