Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35.

[Wet 20/12/1995 - B.S. 23/12/1995 Invoeging] 6° met betrekking tot de in <:C 1>artikel 34, 5°<:c>, bedoelde prestaties, op ...
      d'application à partir du 01/01/1996

[Koninklijk besluit 25/04/1997 - B.S. 30/04/1997 éd.3 Wijziging] 6° met betrekking tot de in <:C 1>artikel 34, 5°<:c>, bedoelde prestaties, op ...
      d'application à partir du 30/04/1997