d'application à partir du 01/04/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

Art. 7quater.


Art. 7quinquies

§ 1. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen 460703 en 460821, bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 250 frank. Voor de gepensioneerden, weduwnaars en weduwen, wezen en degenen die een invaliditeitsuitkering genieten, bedoeld in artikel 1, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 80 frank van dat honorarium.

§ 2. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de verstrekkingen 460670 en 460795, bedoeld in artikel 17 van de bijlage bij vorengenoemd koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 300 frank. Voor de gepensioneerden, weduwnaars en weduwen, wezen en degenen die een invaliditeitsuitkering genieten, bedoeld in artikel 1, wordt dat persoonlijk aandeel evenwel vastgesteld op 120 frank van dat honorarium.

§ 3. Het persoonlijk aandeel van de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende in de honoraria voor de verstrekkingen die zijn bedoeld in artikel 17, met uitzondering van de verstrekkingen 450192, 450214, 450354, 450391, 459830, 460670 en 460795, in het artikel 17bis, met uitzondering van de verstrekking 461134, in het artikel 17ter, met uitzondering van de verstrekking 461473 en in het artikel 17 quater van de bijlage bij het voornoemde koninklijk besluit van 14 september 1984, wordt vastgesteld op 12 pct. van de honoraria zoals ze zijn vastgesteld met toepassing van de artikelen 50, § 6 of § 11, of 51, § 1, zesde lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Dat persoonlijk aandeel is evenwel beperkt tot 100 frank per akte.

Dat persoonlijk aandeel is niet van toepassing voor de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering waarin is voorzien in artikel 37, §§ 1 en 2, van de voornoemde gecoördineerde wet van 14 juli 1994.


Art. 7sexies.

FR   NL   [Affichage standard]