Koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde verstrekkingen

Art. 7quinquies

[Koninklijk besluit 23/03/1982 - B.S. 25/03/1982 Invoeging] 1. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in het honorarium voor de ...
      d'application partir du 01/04/2004