Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 59.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est citÚ par:

Art. 16.

15░ [kan dadingen aangaan in de zin van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek om aan de geschillen hangende voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde, die voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 59 tot 61 en van artikel 22 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, een einde te maken, voor zover een vordering tegen de notificatie beoogd in artikel 61, ž 7, tweede lid, en ž 16, tweede lid, werd ingesteld binnen de door artikel 167 op straffe van verval voorgeschreven termijn.
(En vigueur le: 06/07/2009 - )


Art. 57.

c) de parameters volgens welke het budget per ziekenhuis kan worden vastgesteld rekening houdend met het budget van financiŰle middelen voor het ganse Rijk voor verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, zoals bedoeld in artikel 59;
(En vigueur le: 29/12/2009 - )


ž 3. Als de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen] niet op verzoek van de minister binnen dertig dagen na de datum van dat verzoek voorstellen heeft geformuleerd, of als het met het voorstel van de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen] niet mogelijk is binnen de perken te blijven van de globale begroting van de financiŰle middelen die voor het hele Rijk is vastgesteld voor de verstrekkingen inzake klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiŰnten zoals bedoeld in artikel 59, of als het voorstel niet beantwoordt aan de doelstellingen van de forfaitaire honorering, kan de minister zelf een voorstel formuleren dat hij voor advies voorlegt aan de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen]. Het advies van de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen] moet bij de minister toekomen binnen een termijn van dertig dagen na de datum van het verzoek van de minister. Indien het advies niet binnen de voormelde termijn bij de minister toekomt, wordt het verondersteld gegeven te zijn.
(En vigueur le: 07/09/2017 - )


Art. 60.

ž 1. De Koning kan na advies van de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen], de nodige maatregelen nemen ten einde te voorkomen dat het budget van financiŰle middelen voor het ganse Rijk voor de verstrekkingen van klinische biologie verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, zoals bedoeld in artikel 59, wordt overschreden. Dit advies moet binnen de 45 dagen worden uitgebracht. Tevens kan de Koning de criteria en de modaliteiten bepalen volgens welke de bedragen waarmee dit budget wordt overschreden, of zal overschreden worden door de laboratoria voor klinische biologie, worden teruggevorderd bij de laboratoria voor klinische biologie, alsmede de regels volgens welke de in de rekeningen van het Instituut terug te storten bedragen worden berekend.
(En vigueur le: 07/09/2017 - )


ž 4. Als de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen], ingevolge een verzoek van de minister, niet binnen dertig dagen na de datum van dat verzoek voorstellen heeft geformuleerd of als het met het voorstel van de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen] niet mogelijk is binnen de perken te blijven van de globale begroting van de financiŰle middelen die voor het hele Rijk is vastgesteld voor de verstrekkingen inzake klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiŰnten, zoals bedoeld in artikel 59, of als het voorstel niet beantwoordt aan de doelstellingen van de forfaitaire honorering, kan de minister zelf een voorstel formuleren dat hij voor advies voorlegt aan de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen]. Het advies van de Nationale Commissie [artsen-ziekenfondsen] moet bij de minister toekomen binnen een termijn van dertig dagen na de datum van het verzoek van de minister. Indien het advies niet binnen de voormelde termijn bij de minister toekomt, wordt het verondersteld gegeven te zijn.
(En vigueur le: 07/09/2017 - )


Art. 61.

b) onder źglobaal budget╗, het met toepassing van de bepalingen van artikel 59, vastgestelde budget van financiŰle middelen voor de verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )


b) onder "globaal budget", het met toepassing van de bepalingen van artikel 59 vastgestelde budget van financiŰle middelen voor de verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden;
(En vigueur le: 06/09/1994 - )


Art. 67.

ž 2. De Koning kan, op gezamenlijk voorstel van de ministers die de Sociale Zaken en de Volksgezondheid onder hun bevoegdheid hebben, ook een percentage vaststellen van het in artikel 59 bedoeld globaal budget, dat wordt bestemd om de kosten te dekken van de kwaliteitscontrole bedoeld in artikel 63 [en in artikel 65].
(En vigueur le: 10/05/2014 - )


Art. 69.

ž 1. De toepassing van de bepalingen van de artikelen 57, 58, 59, 60, žž 1 en 6, kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, door de Koning worden verruimd tot de andere in artikel 34 bedoelde verstrekkingen, met uitsluiting van de verstrekkingen bedoeld in 1░, 2░ en 3░, van dat artikel, voor zover het niet gaat om verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming. [...]
(En vigueur le: 01/09/2011 - )


Koninklijk besluit van 30 december 1991 tot uitvoering voor het jaar 1992 van de bepalingen van artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit van 30 januari 1989 tot uitvoering van de bepalingen van artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit van 19 december 1989 tot uitvoering van artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluite van 2 januari 1991 tot uitvoering voor het jaar 1991 van de bepalingen van artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit van 29 januari 1993 tot uitvoering, voor het jaar 1993, van de bepalingen van artikel 59 van de geco÷rdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit van 24 augustus 2001 tot verrekening in 2001 van de algebra´sche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 1

De helft van het algebra´sch verschil, bedoeld in artikel 59 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, gewijzigd door de wetten van 12 augustus 2000 en 19 juli 2001, wordt in 2001 verrekend op de volgende forfaitaire bedragen :
(En vigueur le: 01/09/2001 - )


Koninklijk besluit van 9 februari 1994 tot uitvoering, voor het jaar 1994, van de bepalingen van artikel 59 van de gecoordineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit van 13 september 2004 houdende nadere regelen tot verrekening op 1 juli 2004 van de helft van de in 2002 en 2003 geregistreerde algebra´sche verschillen, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit van 20 december 2001 tot verrekening in 2002 van de algebra´sche verschillen, vastgesteld voor de jaren 1999 en 2000, zoals bedoeld in artikel 59 van de wet betreffende verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Koninklijk besluit van 30 december 2005 houdende nadere regelen tot verrekening op 1 januari 2005 van de helft van de in 2002 en 2003 vastgestelde algebra´sche verschillen, zoals bedoeld in de artikelen 59 en 69 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994