Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] Om de in <:C 1>artikel 141 § 1, eerste lid, 1°<:c>, bedoelde opdracht te ...
      d'application ā partir du 06/09/1994