Publié le 31/01/1937
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden

Art. 117.


Art. 118.
01/01/2003 Ieder verzekerde die tijdelijk niet meer behoort tot de werkingssfeer van de sociale zekerheid of die niet meer in een der door de Minister van Sociale Voorzorg, bij toepassing van de bepalingen van dit besluit, bepaalde verzekeringsperioden is of die achtereenvolgens of afwisselend beroepen uitoefent, warvoor al dan niet verzekeringsplicht bestaat, mag, evenals de leden van zijn gezin de bij dit besluit bepaalde geneeskundige verzorging en de begrafenisvergoeding blijven genieten, zo hij bij de Kas een attest van voortgezette verzekering heeft ingeleverd en de bijdrage heeft gestort welke met de op dat attest vermelde periode overeenstemt.
01/01/2003 De Minister van Sociale Voorzorg bepaalt de perioden van afwezigheid op het werk, welke aanleiding kunnen geven tot voortgezette verzekering en duidt voor elke der door hem aangenomen toestanden de overheid, het organisme of de persoon aan, bevoegd om het attest van voortgezette verzekering af te leveren, evenals de termijn waarin dat document bij de Kas dient toe te komen.
01/01/2003 Hij bepaalt tevens, per categorie van verzekerden, het beloop der bijdragen voor voortgezette verzekering naar verhouding van de gemiddelde kosten der verstrekkingen en de termijn waarin deze bijdragen aan de Kas dienen gestort te worden.

Art. 119.

FR   NL   [Affichage pour impression]