Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 5.


Art. 5bis.
01/01/1997 Vanaf 1995 worden de inkomsten die deel uitmaken van het globaal financieel beheer bedoeld bij artikel 5 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders niet meer opgenomen in de budgettaire voorafbeelding betreffende de volgende takken van het algemeen stelsel van de sociale zekerheid der arbeiders: geneeskundige verzorging, uitkeringen, pensioenen (verdeling), kinderbijslag, arbeidsongevallen (verdeling), beroepsziekten, werkloosheid (werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen). De saldo's die bestaan uit het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven geven de behoeften van deze verschillende takken weer.

Art. 5ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]