Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 142.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Bij de Dienst voor geneeskundige controle wordt een controlecommissie ingesteld ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application à partir du 15/02/2003

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73804 art.99 Opnieuw ingevoegd] § 1. Onverminderd eventuele strafrechtelijke- en/of tuchtrechtelijke sancties, worden ...
      d'application à partir du ?