Publié le 14/06/2012
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 mei 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de betaling van de uitvoering van het onderzoeksproject oncologische revalidatie
Artikel 1.
01/05/2011 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
01/05/2011 fasen : De uitvoeringsfase van het onderzoeksproject oncologische revalidatie bestaat uit verschillende deelfasen, waarvan fase 1 een korte voorbereiding voor het uitvoeren van het onderzoeksproject bevat dat reeds lopende is. In fase 2 wordt het onderzoeksproject uitgevoerd door de zeven ziekenhuizen die reeds betrokken waren bij de voorbereidingsfase van het onderzoeksproject in de periode 2007-2008. Fase 3 omvat het vervolg van deze uitvoering, maar in een meer uitgebreide groep van ziekenhuizen;
01/05/2011 coördinerend ziekenhuis : het ziekenhuis dat de coördinatie van het onderzoeksproject verzekert en daarvoor het nodige personeel ter beschikking stelt;
01/05/2011 het Begeleidingscomité : comité dat de uitvoering van het onderzoeksproject begeleidt en dat is samengesteld uit een vertegenwoordiger en wetenschappers van het coördinerend ziekenhuis, uit leden die kinesitherapeuten, deelnemende ziekenhuizen, huisartsen en geneesheer-specialisten (oncologen of gynaecologen) vertegenwoordigen, alsook uit leden die de verzekeringsinstellingen in het Verzekeringscomité vertegenwoordigen. Het voorzitterschap van het Begeleidingscomité zal worden waargenomen door een ambtenaar aangeduid door de Leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV);
01/05/2011 selectiecriteria : de criteria en voorwaarden waaraan een ziekenhuis dat aan het onderzoek deelneemt, moet voldoen. Deze selectiecriteria zijn opgesteld door het Begeleidingscomité en door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, hierna genoemd Verzekeringscomité, goedgekeurd;
01/05/2011 studiecoördinator : persoon die de uitvoering van het onderzoeksproject coördineert in het ziekenhuis waartoe hij behoort. De studiecoördinator van het coördinerend ziekenhuis neemt tevens de taak van algemene studiecoördinator op zich.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]