Publié le 20/06/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de medische tenlasteneming van personen die in bestaansonzekerheid leven, en in het bijzonder de personen zonder vaste verblijfplaats

Art. 5.


Art. 6.
30/06/2014 De overeenkomst moet voorzien in de oprichting van een begeleidingscomité dat het goede beheer van het project waarborgt. Dat begeleidingscomité bestaat uit vertegenwoordigers van het RIZIV, vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen, van het Verzekeringscomité en vertegenwoordigers van het in aanmerking genomen project.

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]