d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37.


Art. 37bis.
01/07/1997
  -31/12/2013
§ 1. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in artikel 37, §§ 1 en 19, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, in het honorarium voor sommige verstrekkingen beoogd in de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wordt als volgt vastgesteld:
06/09/1994
  -30/06/2002
A. 30 pct. van het honorarium voor de raadplegingen van de algemeen geneeskundige en bijkomend honorarium voor dringende raadpleging uit artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage onder de codenummers:
01/09/1995
  -30/06/2002
101010, 101032, 101076, 101054, 102454, 102476, 102410, 102432, 104650 en 104355.
01/06/2000
  -30/06/2002
Tweede lid opgeheven bij: K.B. 29-5-00 - B.S. 7-6 - ed. 2
01/06/2000
  -30/06/2002
Derde lid opgeheven bij: K.B. 29-5-00 - B.S. 7-6 - ed. 2
06/09/1994
  -30/06/2002
B. 35 pct. van het honorarium voor de bezoeken en bijkomend honorarium voor dringend bezoek uit artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage onder de volgende codenummers:
06/09/1994
  -30/06/2002
- bezoeken van de algemeen geneeskundige:
01/07/1999
  -30/06/2002
103110, 103213, 103235, 103316 tot 103353, 104112, 104134, 104156, 104510 tot 104576, 104591 tot 104635, 103132, 103412, 103434, 103515 tot 103552, 103913, 103935, 103950, 104215 tot 104274 en 104296 tot 104333.
06/09/1994
  -30/06/2002
- bezoeken van de geneesheer, specialist voor kindergeneeskunde:
06/09/1994
  -30/06/2002
103751, 103773, 103795, 103810, 103832, 103854, 103876, 103891, 104812, 104834, 104856 en 104871.
01/05/2001
  -30/04/2002
Bbis. Voor de rechthebbenden voor wie de verstrekking 102771 beoogd in artikel 2, A, van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984 wordt verleend, wordt het bedrag van het persoonlijk aandeel verminderd met 30 pct. voor:
01/05/2001
  -30/04/2002
a) de raadplegingen bedoeld onder de codenummers 101010, 101032, 101076 en 101054, op voorwaarde dat de rechthebbende ouder is dan 50 jaar;
01/05/2001
  -30/04/2002
b) de raadplegingen bedoeld onder de codenummers 101010, 101032, 101076 en 101054, en de bezoeken bedoeld onder de codenummers 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935 en 103950 op voorwaarde dat de rechthebbende ouder is dan 75 jaar of vanaf de dag waarop de verzekeringsinstelling in het bezit is van het bewijs dat de rechthebbende in het lopende of het voorgaande kalenderjaar voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2, 2) van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
01/05/2001
  -30/04/2002
Het recht op de vermindering van het persoonlijk aandeel bedoeld in vorig lid gaat in op de dag waarop de voornoemde verstrekking 102771 wordt verleend en geldt voor een periode van maximum 15 maanden. Een nieuwe periode van 15 maanden gaat in op de dag waarop, na het einde van de twaalfde maand, de verstrekking 102771 opnieuw wordt verleend.
01/05/2001
  -30/04/2002
De rechthebbenden die overeenkomstig voornoemd artikel 2, A, voldoen aan de voorwaarden voor het aanrekenen van de verstrekking 102771 zijn in het betreffende honorarium geen persoonlijk aandeel verschuldigd.
06/09/1994
  -30/09/2010
C. 40 pct. van het honorarium voor de raadplegingen van de geneesheren-specialisten en bijkomend honorarium voor dringende raadplegingen uit artikel 2, I, A, van bedoelde bijlage onder de codenummers:
01/07/1999
  -31/08/2002
102012, 102034, 102071, 102093, 102115, 102130, 102152, 102174, 102196, 102211, 102491, 102513, 102535, 102550, 102572, 102594, 102616, 102631, 102653, 102675, 102690, 102712, 102734, 102756 en 103014.
01/01/2002 D. 35 pct., met een maximum van 4,96 EUR per verstrekking, van het honorarium voor toezicht op de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden beoogd in artikel 25, § 1, van bedoelde bijlage.
01/06/2000 Evenwel wordt het persoonlijk aandeel van de rechthebbende vastgesteld op:
01/01/2002
  -31/12/2009
20 pct., met een maximum van 4,96 EUR per verstrekking van het honorarium voor de verstrekkingen beoogd in voornoemd artikel 25, § 1, onder de codenummers: 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, 598183, 598544, 598566, 598662 en 598684;
01/01/2002
  -30/04/2003
15 pct., met een maximum van 4,96 EUR per verstrekking van het honorarium voor de verstrekkingen beoogd in voornoemd artikel 25, § 1, onder de codenummers: 598861, 598883, 598905, 598920 en 598942.
01/01/2002 E. 15 pct., met een maximum van 8,68 EUR per verstrekking, van het honorarium voor de volgende verstrekkingen verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden:
06/09/1994
  -31/10/2011
de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers:
06/09/1994
  -30/06/2010
350055, 350512, 350571, 350593, 351035, 353253, 355390 tot 355434, 355471 tot 355515 en 355596 tot 355913, opgenomen in artikel 11 van bedoelde bijlage;
06/09/1994 de verstrekking bedoeld onder het codenummer 214211 opgenomen in artikel 13 van bedoelde bijlage;
06/09/1994
  -30/06/2008
de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers:
06/09/1994
  -30/06/2008
220091, 220290, 230333, 243633, 248511 tot 248916, 248953, 248975, 227091, 227452, 228152, 254995 tot 255076, 255113, 255135, 256594, 257294, 257316, 257596 tot 257670, 257692, 257714, 257736, 257773, 257795, 257913, 257935, 258296, 258510, 258613, 258812, 258834, 260271, 260293, 260330, 261531, 261914 tot 261995, 262356, 262371, 280173 tot 280210, 280770, 300252 tot 300274, opgenomen in artikel 14 van bedoelde bijlage;
06/09/1994
  -21/02/2016
de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers:
06/09/1994 442212, 442234, 442411 tot 442492, 442610 tot 442654, 442816 tot 442853, 442934 en 442971, opgenomen in artikel 18 van bedoelde bijlage;
06/09/1994
  -31/12/2003
de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers 470050, 471015 tot 471052, 471251 tot 471413, 471516, 471575, 471715 tot 471752, 471811, 472076, 472113, 472135, 472194 tot 472253, 472356, 472371, 472415 tot 472474, 472511 tot 472533, 473012 tot 473196, 473233, 473255, 473351 tot 473454, 473491, 473594 tot 473631, 474095 tot 474191, 474235 tot 474272, 474353, 474493, 474530 tot 474596, 475031, 475075, 475090, 475112, 475311, 475333, 475451, 475532 tot 475576, 475650, 475753, 475812, 475834, 475856 tot 475893, 476011 tot 476070, 476276 tot 476313, 476114 tot 476254, 476615, 476630, 477116, 477131, 477190 tot 477256 en 477315 tot 477536 opgenomen in artikel 20 van bedoelde bijlage;
06/09/1994
  -28/02/2014
de verstrekkingen bedoeld onder de codenummers 532011, 532114 en 532534 tot 532571 opgenomen in artikel 21 van bedoelde bijlage;
06/09/1994
  -31/07/2007
alle verstrekkingen opgenomen in de artikelen 22, I, 32 en 33 van bedoelde bijlage.
01/01/2002 F. 7,44 EUR voor het consultancehonorarium beoogd in artikel 17 van bedoelde bijlage, onder de codenummers 460670 en 460795.
01/01/2002 G. 6,20 EUR voor het consultancehonorarium beoogd in artikel 17 van bedoelde bijlage, onder de codenummers 460703 en 460821.
01/01/2002 H. 7,44 EUR voor de forfaitaire honoraria, bedoeld in artikel 24, § 2, van voornoemde bijlage, onder de codenummers 591102 en 591603.
01/09/1995
  -06/09/2017
§ 1bis. Het bedrag van het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de prestaties die mogen verricht worden door geaccrediteerde geneesheren, zoals dit voortvloeit uit § 1, blijft hetzelfde, of de prestatie wordt uitgevoerd door een geaccrediteerd geneesheer, bedoeld in artikel 1, § 10, van de bijlage bij het voormelde koninklijk besluit van 14 september 1984 dan wel door een niet-geaccrediteerd geneesheer.
01/01/2002
  -31/12/2002
§ 2. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in artikel 37, §§ 1 en 19, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet in de forfaitaire honoraria voor de klinische biologie verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen patiënten en bedoeld in de artikelen 2, § 2, a), en 3, § 2, van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, wordt als volgt vastgesteld:
01/01/2002
  -31/12/2002
7,44 EUR voor de codenummers 592314 en 592675,
01/01/2002
  -31/12/2002
9,92 EUR voor de codenummers 592336 en 592690,
01/01/2002
  -31/12/2002
12,39 EUR voor de codenummers 592351 en 592712,
01/01/2002
  -31/12/2002
13,63 EUR voor de codenummers 592373 en 592734,
01/01/2002
  -31/12/2002
14,87 EUR voor de codenummers 592395 en 592756,
01/01/2002
  -31/12/2002
17,35 EUR voor de codenummers 592410 en 592771.
01/01/2002
  -31/12/2013
§ 3. Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende, behalve van de rechthebbende die de in artikel 37, §§ 1 en 19, bedoelde verhoogde verzekeringstegemoetkoming geniet, wordt verhoogd met een aandeel van 27,27 EUR de eerste dag van zijn opneming in een ziekenhuis of van zijn verblijf in een revalidatie- of vakherscholingscentrum in de zin van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum.

Art. 37ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]