d'application à partir du 01/01/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 1 maart 1998 houdende verdeling van de inkomsten bedoeld in artikel 191, 7°, 8°, 9°, 13°, 14°, 15° en 18° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2


Art. 3
01/01/1996 Artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 3 februari 1975 tot uitvoering van artikel 191, lid 1, 8°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt als volgt vervangen :
01/01/1996 « § 2. De Algemene raad van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering verdeelt de in § 1, eerste lid, bedoelde bedragen vooraf tussen de regeling voor de zeelieden en de regelingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, algemene regeling en regeling voor de zelfstandigen, naar rata van het aantal rechthebbenden, op 30 juni van elk lopend dienstjaar, in de regeling voor de zeelieden en in de andere twee regelingen samen. Het bedrag dat bestemd is voor de twee regelingen samen van de verzekering voor geneeskundige verzorging, wordt uitgesplitst op basis van de volgende verdeelsleutel : 90,33 pct. voor de algemene regeling en 9,67 pct. voor de regeling voor de zelfstandigen. »

Art. 4

FR   NL   [Affichage pour impression]