Publié le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Art. 7.


HOOFDSTUK II - ACTIEMIDDELEN VAN DE REVISOREN
Art. 8.
28/04/1954 De revisoren oefenen hun controle uit, à posteriori op stukken en ter plaatse.
28/04/1954 De revisoren kunnen kennis nemen, zonder verplaatsing, van de comptabiliteitsboeken en van de bescheiden, de briefwisseling, de processen-verbaal, de periodieke toestand en, over het algemeen, van eender welke geschriften.
28/04/1954 Zij kunnen zich uittreksels laten afleveren van de beslissingen die betrekking hebben op de zaken, waarvan de controle in het kader valt van hun opdracht, alsmede van de documentatie, nodig voor het uitoefenen van hun functies.


Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]