Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 68.


Afdeling XII.- Verstrekkingen inzake medische beeldvorming en andere verstrekkingen bedoeld in artikel 34
Art. 69.
01/09/2011 § 1. De toepassing van de bepalingen van de artikelen 57, 58, 59, 60, §§ 1 en 6, kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, door de Koning worden verruimd tot de andere in artikel 34 bedoelde verstrekkingen, met uitsluiting van de verstrekkingen bedoeld in 1°, 2° en 3°, van dat artikel, voor zover het niet gaat om verstrekkingen inzake klinische biologie en medische beeldvorming. ...
01/09/2011 Opgeheven door: Wet(div) 23-12-09 - B.S. 29-12 - art. 14 (vroeger lid 2)
06/09/1994 § 2. De toepassing van de bepaling van artikel 60, § 2, kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, door de Koning worden verruimd tot alle in artikel 34 bedoelde verstrekkingen.
07/09/2017 § 3. Naargelang van de in §§ 1 en 2 betrokken verstrekkingen wordt de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen vervangen door de bevoegde commissie, belast met het sluiten van de akkoorden en overeenkomsten, en wordt de Technische geneeskundige raad vervangen door de bevoegde technische raad, bedoeld in artikel 27 en, bij ontstentenis van een dergelijke technische raad, door het Verzekeringscomité.
01/01/2004 § 4. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Algemene raad en van het Verzekeringscomité, jaarlijks het globaal budget van de financiële middelen vastleggen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11°, wat de rust- en verzorgingstehuizen en/of de centra voor dagverzorging betreft, en/of 12°.
01/01/2004 De Koning kan, op voorstel of na advies van de bevoegde overeenkomstencommissie binnen dertig dagen na het verzoek van de Minister, de nadere regels en de criteria bepalen voor de berekening van een budget van financiële middelen en van een tegemoetkoming per verblijfdag voor een instelling, bedoeld in artikel 34, eerste lid, 11°, wat de rust- en verzorgingstehuizen en/of de centra voor dagverzorging betreft, en/of voor een instelling bedoeld in artikel 34, eerste lid, 12°. In geval een instelling tegelijkertijd erkend is als rust- en verzorgingstehuis en/of als centrum voor dagverzorging en/of voor het uitvoeren van de verstrekkingen die bepaald zijn in artikel 34, eerste lid, 12°, kan de Koning de nadere regels en criteria bepalen voor de berekening van een budget van financiële middelen en van een tegemoetkoming per verblijfdag voor deze ganse instelling. Opdat dit budget van financiële middelen niet wordt overschreden kan de Koning bijkomende nadere regels en criteria bepalen waarbij rekening kan gehouden worden met het aantal bedden waarvoor die instelling is erkend, met zijn bezettingsgraad, met een quotum van verblijfdagen en/of met het globaal budget zoals bedoeld in het vorig lid.
? Lid werd opgeheven bij: Wet 22-8-02 - B.S. 10-9 (vroeger derde lid)
? Lid werd opgeheven bij: Wet 22-8-02 - B.S. 10-9 (vroeger vierde lid)
08/01/2017 § 5. De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit en na advies van de Algemene raad en van het Verzekeringscomité, jaarlijks het globaal budget van de financiële middelen vastleggen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, b), c) en e), alsmede de opsplitsing van dit budget al naargelang voornoemde verstrekkingen worden verleend aan in een ziekenhuis of aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. Het globaal budget van de voornoemde verstrekkingen wordt vastgesteld na overleg met de vertegenwoordigers van de geneesmiddelenindustrie bedoeld in artikel 191, 15°quater. Bij de vaststelling van dit budget worden vanaf het jaar 2017 de geraamde bedragen die ter compensatie aan het Instituut verschuldigd zijn in uitvoering van de compensatieregels bedoeld in artikel 35bis, § 7, in mindering gebracht.
01/12/2014 De Koning kan, binnen het in het eerste lid vermeld globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5°, b), c) en e), een c splitsing in deelbudgetten vaststellen voor de farmacotherapeutische klassen die Hij aanwijst. Hij kan deze deelbudgetten verder opsplitsen in functie van de vergoedingsmodaliteiten die gelden binnen de betrokken farmacotherapeutische klassen.
10/01/2004 Lid werd opgeheven bij: Wet(I) 22-12-2003 - B.S. 31-12 - ed. 1 (vroeger derde lid)
10/01/2004 Lid werd opgeheven bij: Wet(I) 22-12-2003 - B.S. 31-12 - ed. 1 (vroeger vierde lid)
10/01/2004 Lid werd opgeheven bij: Wet(I) 22-12-2003 - B.S. 31-12 - ed. 1 (vroeger vijfde lid)


Afdeling XIIbis.- Bepalingen in verband met nomenclatuur van de medische beeldvorming en andere verstrekkingen.

Art. 69bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]