K.B. 17-11-1969 - percentage voor herverdeling tussen verzekeringsinstellingen van gedeelte van bijdragen

Note: Historiek vanaf 2-12-1969

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 22-11-1969

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 17 november 1969 tot vaststelling van het percentage voor de herverdeling tussen de verzekeringsinstellingen van een gedeelte van de bijdragen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Artikel 1.

Bij toepassing van artikel 46, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt het percentage van de bijdragen, bestemd voor verdeling overeenkomstig de in artikel 123, § 1, eerste lid, 3°, van de voornoemde wet van 9 augustus 1963 bepaalde regelen, vastgesteld op 5 pct. voor het jaar 1967

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]