d'application à partir du 07/02/2000
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 142.


Art. 143.
07/02/2000
  -14/02/2003
§ 1. Elke afdeling van de controlecommissie is samengesteld uit een voorzitter, benoemd uit de raadsheren of rechters van de in artikel 40 van de Grondwet bedoelde hoven en rechtbanken, en vier leden geneesheren. Twee van die leden worden door de verzekeringsinstellingen voorgedragen, de twee andere door de representatieve organisaties van de geneesheren.
07/02/2000
  -14/02/2003
Zij beschikken elk over twee plaatsvervangers.
07/02/2000
  -14/02/2003
Zij worden allen door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar die kan worden hernieuwd. Elk lid dat ter vervanging van een overleden of ontslagnemend lid wordt benoemd, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.
07/02/2000
  -14/02/2003
De leeftijdsgrens van de leden wordt vastgesteld op 65 jaar, behalve voor de magistraten voor wie ze op 70 jaar wordt gebracht.
07/02/2000
  -14/02/2003
§ 2. Het uitoefenen van een mandaat in de controlecommissie is onverenigbaar met het uitoefenen van een mandaat in het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle of in een profielencommissie bedoeld in artikel 30.
07/02/2000
  -14/02/2003
§ 3 opgeheven bij: Wet 28-12-99 - B.S. 28-1-00.
07/02/2000
  -14/02/2003
§ 4 opgeheven bij: Wet 28-12-99 - B.S. 28-1-00.

Art. 144.

FR   NL   [Affichage pour impression]