Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 144.

§ 1. Bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle worden Kamers van eerste aanleg en Kamers van beroep ingesteld, administratieve rechtscolleges bedoeld in artikel 161 van de Grondwet.
(En vigueur le: 15/05/2007 - )

est cité par:

Art. 155.

§ 2. Tegen de tuchtrechtelijke beslissingen van het Comité bedoeld in § 1, 2°, kan beroep aangetekend worden bij daartoe ingestelde Kamers van beroep bedoeld in artikel 144, § 1; het beroep schorst de uitvoering van de tuchtstraf.
(En vigueur le: 15/05/2007 - )