Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 144.

[Wet 28/12/1999 - B.S. 28/01/2000 Vervanging] ž 1. Elke afdeling van de commissie van beroep bedoeld in <:C 1>artikel 142, ž 2<:c>, ...
      d'application Ó partir du 07/02/2000

[Wet 24/12/2002 ( - B.S. 31/12/2002 Opheffing] Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1
      d'application Ó partir du 15/02/2003

[Wet 21/12/2006 - B.S. 14/02/2007 p.7211 art.2 Opnieuw ingevoegd] ž 1. Bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle worden Kamers van eerste aanleg ...
      d'application Ó partir du ?
      Note: Van toepassing op een door de koning te bepalen datum


[11/09/2014 vig.21/09/2014]

Arrest nr. 76/2014 van 8 mei 2014 van het Grondwettelijk Hof:
"Artikel 144 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 160 en 161 ervan, met het beginsel van de scheiding der machten en met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, indien het zo wordt ge´nterpreteerd dat de Kamer van eerste aanleg een nieuwe beslissing ten gronde kan nemen, nadat zij heeft vastgesteld dat de beslissing van de Leidend ambtenaar nietig is wegens niet-naleving van de op straffe van verval voorgeschreven termijnen."