Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 144.

[Wet 30/10/2018 - B.S. 16/11/2018 p.87955 art.4 Invoeging] § 3/1. [M]In de gevallen voorzien in § 2, 1°, op vraag van de Dienst voor ...
      d'application à partir du 26/11/2018