Publié le 18/05/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Art. 6.


Art. 7.
28/05/2018
  -31/12/2021
Onder de werkgevers zoals bedoeld in artikel 6 worden bedoeld:
28/05/2018
  -31/12/2021
a) de centra voor begeleiding bij ongewenste zwangerschap, de pediatrische revalidatiecentra en de inrichtingen voor kinderen met neurologische en psychiatrische stoornissen, waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft afgesloten, met uitsluiting van de centra voor long term care revalidatie als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;
28/05/2018
  -31/12/2021
b) de forensisch psychiatrische centra;
28/05/2018
  -31/12/2021
c) de diensten voor thuisverpleging;
28/05/2018
  -31/12/2021
d) de wijkgezondheidscentra;
28/05/2018
  -31/12/2021
e) de diensten van het bloed van het Rode Kruis van België.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]