Publié le 28/08/2017
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 56quinquies.


Afdeling VII.- Verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden
Art. 57.
29/12/2009 § 1. De tegemoetkoming voor de verstrekkingen inzake klinische biologie zoals ze door de Koning nader worden omschreven, wordt voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden per ziekenhuis vastgesteld op basis ofwel van een forfaitair honorarium dat per verpleegdag wordt betaald ofwel van een forfaitair honorarium per opneming, ofwel van die twee forfaitaire honoraria.
29/12/2009 De Koning kan evenwel bepalen dat de verstrekkingen waarop het forfaitair honorarium van toepassing is slechts voor een door Hem nader te bepalen gedeelte door het forfaitair honorarium worden vergoed.
29/12/2009 De forfaitaire honoraria worden vastgesteld per ziekenhuis door de begroting van de financiële middelen die aan het ziekenhuis is toegekend voor het dag forfaitair honorarium en/of het forfaitair honorarium per opneming voor de in het eerste lid bedoelde verstrekkingen te delen door respectievelijk een aantal verpleegdagen en een aantal opnemingen dat voor het betrokken jaar door het ziekenhuis werd verricht.
07/09/2017 § 2. De Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen doet hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de minister, voorstellen betreffende de regels voor de berekening van de in § 1 bedoelde forfaitaire honoraria. Zo doet de Commissie voorstellen met het oog op het vaststellen van onder meer:
29/12/2009 a) de periode waarvoor het budget geldt, indien het minder dan één jaar bedraagt;
29/12/2009 b) de criteria en modaliteiten voor de berekening van het budget;
29/12/2009 c) de parameters volgens welke het budget per ziekenhuis kan worden vastgesteld rekening houdend met het budget van financiële middelen voor het ganse Rijk voor verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, zoals bedoeld in artikel 59;
29/12/2009 d) de regels voor de vaststelling van het aantal dagen en van het aantal opnemingen, bedoeld in § 1, laatste lid.
29/12/2009 De Koning kan de regels voor de berekening van de in § 1 bedoelde forfaitaire honoraria vaststellen.
07/09/2017 § 3. Als de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen niet op verzoek van de minister binnen dertig dagen na de datum van dat verzoek voorstellen heeft geformuleerd, of als het met het voorstel van de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen niet mogelijk is binnen de perken te blijven van de globale begroting van de financiële middelen die voor het hele Rijk is vastgesteld voor de verstrekkingen inzake klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiënten zoals bedoeld in artikel 59, of als het voorstel niet beantwoordt aan de doelstellingen van de forfaitaire honorering, kan de minister zelf een voorstel formuleren dat hij voor advies voorlegt aan de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen. Het advies van de Nationale Commissie artsen-ziekenfondsen moet bij de minister toekomen binnen een termijn van dertig dagen na de datum van het verzoek van de minister. Indien het advies niet binnen de voormelde termijn bij de minister toekomt, wordt het verondersteld gegeven te zijn.
10/01/2000 Na afloop van de voormelde procedure stelt de Koning de regels vast.
29/12/2009 § 4. Het of de in § 1 bedoelde forfaitair honorarium of forfaitaire honoraria wordt door de verzekeringsinstellingen uitbetaald aan de dienst die de centrale inning van de honoraria doet.
29/12/2009 § 5. De toekenning van het of de in § 1 bedoelde forfaitair honorarium of forfaitaire honoraria verhindert voor de verstrekkingen die door het forfait worden vergoed, elke bijzondere tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kosten van de afzonderlijke verstrekkingen voor de in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden gedurende hun opname in een ziekenhuis, alsmede van de verstrekkingen verricht tijdens een door de Koning nader te bepalen periode voor en na hun opname in een ziekenhuis behalve voor het gedeelte dat overeenkomstig § 1, tweede lid, niet door het forfaitair honorarium of de forfaitaire honoraria wordt vergoed.
29/12/2009 Tenzij de verstrekkingen van klinische biologie voor in een ziekenhuis opgenomen patiënten gedeeltelijk worden vergoed op basis van een forfaitair honorarium of van forfaitaire honoraria, dienen, voor de verstrekkingen vergoed door het forfaitair honorarium, geen getuigschriften zoals bedoeld in artikel 53 te worden afgeleverd.
29/12/2009 Alvorens de in het eerste lid bedoelde periode wordt bepaald, wordt terzake door de Minister het advies ingewonnen van de Technische geneeskundige raad; deze beschikt over 45 dagen om zijn advies te verstrekken.
29/12/2009 § 6. Voor de verstrekkingen die door het of de in § 1 bedoelde forfaitair honorarium of forfaitaire honoraria worden vergoed mogen geen bedragen ten laste van de rechthebbenden worden gelegd.


Art. 58.

FR   NL   [Affichage pour impression]