Publié le 05/05/2014
   

FR   NL  

Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Art. 18.


Afdeling II - Werkwijze
Art. 19.
01/01/2005 Het beheerscomité stelt zijn huishoudelijk reglement op dat inzonderheid:
01/01/2005 de regelen stelt in verband met de bijeenroeping van het beheerscomité op verzoek van de Minister of van zijn afgevaardigde, van de voorzitter, van de persoon belast met het dagelijks beheer van de instelling of van twee leden;
01/01/2005 de regelen stelt in verband met het voorzitterschap van het beheerscomité, bij afwezigheid of belet van de voorzitter;
? de regelen stelt in verband met het herstel van de pariteit wanneer de leden, die respectievelijk de werkgevers- en de werknemersorganisaties vertegenwoordigen bij de stemming niet in gelijk aantal aanwezig zijn. In dit geval zal het jongste lid of zullen de jongste leden van de boventallige partij zich onthouden. In de bij artikel 4 en artikel 4quater bedoelde instellingen dient de pariteit niet te worden hersteld;
? de aanwezigheid voorschrijft van minstens de helft van de vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en, voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, de vertegenwoordigers van andere bij het beheer van de instelling betrokken organisaties om geldig te beslissen en ook de regels voor de stemming in het beheerscomité;:m]
? 4°/1 voor de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers per vertegenwoordigde groep de aanwezigheid voorschrijft van een meerderheid van de in artikel 4quater, eerste lid, 2°, en 4°, bedoelde leden met stemrecht; dat quorum is echter niet vereist bij de in artikel 4quater, eerste lid, 4°, bedoelde vertegenwoordigers als het gaat om beslissingen over het personeelsbeheer en het federaal statuut van het personeel;
01/01/2005 vaststelt welke handelingen van dagelijks beheer zijn;
01/01/2005 bepaalt welke betrekkingen tussen het beheerscomité en de technische comités dienen te worden tot stand gebracht, onder meer de eventuele vertegenwoordiging van deze laatsten op de vergaderingen van het beheerscomité, evenals de vertegenwoordiging van het beheerscomité op de vergaderingen van de technische comités;
01/01/2005 regelen stelt die de technische comités in acht moeten nemen bij de uitoefening van hun bevoegdheden;
01/01/2005 bepaalt onder welke voorwaarden het beheerscomité voor het onderzoek van speciale vraagstukken een beroep op bijzonder bevoegde personen kan doen;
01/01/2005 voor de leden van het beheerscomité voorziet in de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door technische raadgevers.
? De beslissingen van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers worden genomen bij absolute meerderheid van stemmen van de leden die aan de stemming deelnemen. Vanaf 1 juli 2014 wordt, voor de andere materies dan het personeelsbeheer en het federaal statuut van het personeel, bovendien een beslissing altijd als verworpen beschouwd als de meerderheid van het in artikel 4quater, eerste lid, 4°, bedoelde aantal aangewezen effectieve leden ertegen stemmen. De overige modaliteiten voor de stemming worden bepaald in het huishoudelijk reglement.


Art. 19bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]